Adwokat Łomża

Kancelaria Adwokacka w Łomży


Adwokat Małgorzata Maciejewska

Zakres usług
Adwokat Małgorzata Maciejewska zapewnia kompleksową pomoc prawną tj. doradztwo prawne, sporządzanie pozwów, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu:

Prawa cywilnego, między innymi w sprawach o:

• zapłatę
• odszkodowania za wszelkie szkody majątkowe, odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
• podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
• uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o zasiedzenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a także o zniesienie współwłasności, rozgraniczenie
• ustanowienie i zniesienie służebności gruntowych
• świadczenia z umów
• ochronę dóbr osobistych
• eksmisję, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Prawa rodzinnego i opiekuńczego, między innymi w sprawach o:

• rozwód, ustanowienie separacji, unieważnienie małżeństwa
• zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, o świadczenia alimentacyjne, uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
• ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej,
• rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka


Prawa spadkowego, między innymi w sprawach o:

• stwierdzenie nabycia spadku,
• dział spadku
• zachowek


Prawa karnego, oferując :

• obronę na każdym etapie postępowania karnego (zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym)
• obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia
• reprezentowanie pokrzywdzonego, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz prywatnego we wszystkich stadiach postępowania
• sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia
• reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie


Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, między innymi w sprawach o:

• ustalenie stosunku pracy
• roszczenia wynikające z rozwiązania stosunku pracy
• wydanie, sprostowanie świadectwa pracy
• odwołań od decyzji ZUS w sprawach rentowych, emerytalnych
• odwołań od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego


Prawa administracyjnego, oferując:

• reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
• sporządzanie zażaleń na postanowienia, odwołań oraz do sądów administracyjnych
• pomoc w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami


Prawa gospodarczego, oferując:

• obsługę prawna podmiotów gospodarczych
• sporządzanie i analizę umów
• reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach sądowych
• windykację należności z tytułu niespłaconych faktur, niedotrzymanych umów, kar umownych i innych

Egzekucji, między innymi:

• reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
• skargi na czynności komornika
• wnioski o wyłączenie spod egzekucji
• powództwa przeciwegzekucyjne